หน้าแรก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 11 แบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: ก้าวข้ามความท้าทายสู่การเรียนรู้วิถีใหม่” ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอ ภายใน วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการส่งบทความ คลิกที่นี่

ส่งผลงานผ่านระบบ easychair คลิกที่นี่

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ (พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน) คลิกที่นี่

 

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการสำหรับนศ./บุคลากร สังกัด สจล.

ให้ท่านตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์/Turnitin

โดยดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์/Turnitin
2. ลงนามรับรองผลการตรวจฯ ในแบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
3. จัดส่งหลักฐานผลการตรวจ และแบบฟอร์มการตรวจ ในรูปแบบไฟล์ (jpeg, jpg, pdf, png) เข้ามาในระบบ easychair

หมายเหตุ : กรณีการคัดลอกผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาคล้ายกันที่สามารถยอมรับได้ต้องไม่เกิน 35% ของผลงาน

 

ลิงค์ที่เกียวข้องในการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการสำหรับนศ./บุคลากร สังกัด สจล.

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ คลิกที่นี่

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน Turnitin  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ คลิกที่นี่

กำหนดการรับและพิจารณาบทความ **NEW..ขยายระยะเวลาการส่งบทความ**

รายการกำหนดการขยายระยะเวลา
http://161.246.14.28/DRLEEN2019/images/drle3.gif
วันสุดท้ายของการรับบทความ30 เมษายน 256415 พฤษภาคม 2564
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ10 พฤษภาคม 256429 พฤษภาคม 2564
วันสุดท้ายของการส่งบทความที่แก้ไขแล้ว21 พฤษภาคม 25644 มิถุนายน 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน21 พฤษภาคม 25644 มิถุนายน 2564
วันนำเสนอบทความ 11 มิถุนายน 2564