ติดต่อ

ติดต่อ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

Emaildrleth@kmitl.ac.th
Facebookhttps://www.facebook.com/drleconference/
Websitehttp://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2020/
ติดต่อผู้ประสานงานดร.ราตรี ศิริพันธุ์ 08-9880-8349
อ. ใหม่ เจริญธรรม099-416-4964
นางจันทนี ทรัพย์แสนดี08-6349-6020
นางสาวนลินี รัตนสุวรรณ08-6403-9974
Fax number02-329-8435