คณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการ

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ (Honorary Chairperson)
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานกรรมการ (General Chairperson)
รศ.ดร.กิติพงค์ มะโนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานกรรมการร่วม (Co-Chairpersons)
ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รศ. ดร.ศิริเดช สุชีวะประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 และคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee)
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ. ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิรคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญประธานกรรมการประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะกรรมการจัดงาน (Organizing Committee)
ดร.ราตรี ศิริพันธุ์ รองคณบดี กำกับดูแลด้านวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
รศ. ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมืองรองคณบดี กำกับดูแลด้านประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.สรรวดี เจริญชาศรี รองคณบดี กำกับดูแลงานด้านบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.ชูเกียรติ แซ่ตั้งรองคณบดี กำกับดูแลงานด้านแผนงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
อาจารย์ใหม่ เจริญธรรมหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.ดร.ปิยะ ตันศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ผศ.ณธทัย จันเสนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
ดร.จตุพร อนุชัยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Academic Committee)
ดร.ราตรี ศิริพันธุ์ประธานกรรมการ
รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมืองกรรมการ
รศ.อุดมศักดิ์ สาริบุตรกรรมการ
รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์กรรมการ
รศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดีกรรมการ
รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์กรรมการ
รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์กรรมการ
รศ.ดร.วินัย ใจกล้ากรรมการ
รศ.อรรถพร ฤทธิเกิดกรรมการ
ผศ.ดร.พิชญ์สินี มะโนกรรมการ
ผศ.ดร.กฤษณา คิดดีกรรมการ
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุลกรรมการ
ผศ.ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธรกรรมการ
ผศ.ดร.ศราวุธ อินทรเทศกรรมการ
ผศ.ดร.ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูลกรรมการ
รศ.ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์กรรมการ
ผศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์กรรมการ
รศ.ดร.สุวรรณา อินทร์น้อยกรรมการ
ผศ.ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬารกรรมการ
ผศ.ดร.สิริมา เถกิงวงศ์ตระกูลกรรมการ
ผศ.อำพล ทองระอากรรมการ
ผศ.สุชิน อาจหาญกรรมการ
ผศ.สุเมธ ตรีศักดิ์ศรีกรรมการ
นางจันทนี ทรัพย์แสนดีกรรมการและเลขานุการ
นางสาวนลินี รัตนสุวรรณกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ