ส่งผลงาน

ขั้นตอนการส่งบทความ

1. สมัครสมาชิกในระบบ EasyChair

2. ส่งบทความ (paper) ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ EasyChair โดยดำเนินการดังนี้

2.1. ส่งไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่งานประชุมได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งปิดชื่อเจ้าของบทความ และต้นสังกัด
2.2. ส่งไฟล์ในรูปแบบไฟล์ word พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่งาน ประชุมได้กำหนดไว้ ไม่ต้องปิดชื่อเจ้าของบทความ และต้นสังกัด

3. รอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ โดยผลการพิจารณาบทความจะแจ้งให้ท่านรับทราบผ่านระบบ EasyChair

4. กรณีที่บทความผ่านการพิจารณา (ทั้งแบบมีเงื่อนไข และไม่มีเงื่อนไข) ให้ผู้ส่งบทความดำเนินการจัด ส่งบทความ (paper) ครั้งที่ 2 คือบทความที่ได้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับสมบูรณ์พร้อมออนไลน์) ในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF ในระบบ EasyChair การแก้ไขบทความให้ดำเนินการแก้ไข และส่งคืนตามวัน เวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

5. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาบทความอย่างเป็นทางการผ่านระบบ EasyChair โดยท่านสามารถ ดาวน์โหลดใบตอบรับบทความผ่านระบบ EasyChair

6. ผู้เขียนบทความแต่ละบทความ จะต้องมีผู้ลงทะเบียนและนำเสนอ อย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน ตามกำหนดการรับและพิจารณาบทความที่กำหนดไว้ หากไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตีพิมพ์บทความลงใน Proceedings ของการประชุมนี้ การลงทะเบียนให้เข้าระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Google Form) พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

หมายเหตุ บทความที่ได้รับการพิจารณาแต่ยังต้องมีการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้นำเสนอบทความส่งบทความที่แก้ไขในระบบ EasyChair ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

Submit a Blind Manuscript (.pdf) โดยไม่มีรายละเอียดของผู้เขียนที่นี่ (ลิงก์ easychair)