รายละเอียดโครงการ

ขอเชิญส่งบทความ (Call For Papers)

เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่  10

“การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: เผชิญหน้าโลกที่ท้าทาย”

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 10 เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: เผชิญหน้าท้าโลก” ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอ ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการศึกษาและด้านอื่นๆ ดังนี้

ประเด็นในการนำเสนอ

• การจัดการเรียนการสอน
• STEM Education
• การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• การเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
• การออกแบบการเรียนการสอน
• เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
• การปฏิรูปการศึกษา
• การบริหารและการจัดการศึกษา
• การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
• การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• การศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
• การศึกษาวิศวกรรม
• การศึกษาเกษตร
• ภาษากับการศึกษา
• การจัดการอุตสาหกรรม
• สาขาอุตสาหกรรม
• สาขาพณิชยกรรม
• สาขาศิลปกรรม
• สาขาคหกรรม
• สาขาเกษตรกรรม
• สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับและพิจารณาบทความ **NEW..ขยายระยะเวลาการส่งบทความ**

รายการกำหนดการ
(เดิม)
ขยายระยะเวลา
(ครั้งที่ 1)
ขยายระยะเวลา
http://161.246.14.28/DRLEEN2019/images/drle3.gif
วันสุดท้ายของการรับบทความ30 เมษายน 25635 พฤษภาคม 256310 พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ10 พฤษภาคม 256322 พฤษภาคม 256324 พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความที่แก้ไขแล้ว18 พฤษภาคม 256327 พฤษภาคม 256328 พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน18 พฤษภาคม 256327 พฤษภาคม 2563
วันนำเสนอบทความ 1 - 2 มิถุนายน 2563

ข้อแนะนำในการส่งบทความ

1. จัดพิมพ์บทความโดยใช้แบบฟอร์มของงานประชุมวิชาการ ในรูปแบบคอลัมน์เดี่ยว ขนาดกระดาษ A4 ความยาวของบทความไม่เกิน 8 หน้า พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ทั้งนี้ ผู้เสนอบทความต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดเตรียมบทความนำเสนออย่างเคร่งครัด โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2020

2. ส่งบทความผ่านระบบ EasyChair บทความที่ผ่านการคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการให้นำเสนอในที่ประชุมจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings)

ข้อแนะนำสำหรับผู้นำเสนอบทความ

ผู้เสนอบทความทุกท่านที่ผ่านการพิจารณาจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้องกรอก แบบฟอร์มการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อยืนยัน ผู้เสนอบทความมีเวลานำเสนอคนละ 15 นาที      เวลาซักถาม 5 นาที (รวมเวลา 20 นาที) โดยผู้เสนอบทความต้องจัดเตรียมสื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint และนำเสนอแบบออนไลน์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://www.ietech.kmitl.ac.th/drle2020)