หน้าแรก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 10 เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: เผชิญหน้าโลกที่ท้าทาย” ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอ ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการส่งบทความ คลิกที่นี่

ส่งผลงานผ่านระบบ easychair คลิกที่นี่

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ (พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน) คลิกที่นี่

 

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการสำหรับนศ./บุคลากร สังกัด สจล.

ให้ท่านตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์/Turnitin

โดยดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์/Turnitin
2. ลงนามรับรองผลการตรวจฯ ในแบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
3. จัดส่งหลักฐานผลการตรวจ และแบบฟอร์มการตรวจ ในรูปแบบไฟล์ (jpeg, jpg, pdf, png) เข้ามาในระบบ easychair

หมายเหตุ : กรณีการคัดลอกผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาคล้ายกันที่สามารถยอมรับได้ต้องไม่เกิน 30% ของผลงาน

 

ลิงค์ที่เกียวข้องในการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการสำหรับนศ./บุคลากร สังกัด สจล.

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ คลิกที่นี่

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งาน Turnitin  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ คลิกที่นี่

กำหนดการรับและพิจารณาบทความ **NEW..ขยายระยะเวลาการส่งบทความ**

รายการกำหนดการ
(เดิม)
ขยายระยะเวลา
(ครั้งที่ 1)
ขยายระยะเวลา
http://161.246.14.28/DRLEEN2019/images/drle3.gif
วันสุดท้ายของการรับบทความ30 เมษายน 25635 พฤษภาคม 256310 พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความ10 พฤษภาคม 256322 พฤษภาคม 256324 พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความที่แก้ไขแล้ว18 พฤษภาคม 256327 พฤษภาคม 256328 พฤษภาคม 2563
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน18 พฤษภาคม 256327 พฤษภาคม 2563
วันนำเสนอบทความ 1 - 2 มิถุนายน 2563