โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ค. 510 อาคารจอมไตร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ดาว์นโหลดเอกสาร   โครงการบริการวิชาการ