รายวิชาที่เปิดสอนด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560) 

วิชาบังคับ
03416314 เทคโนโลยีสภาพเเวดล้อมอาคาร

วิชาเลือก
03416402 เทคโนโลยีสภาพแวดล้อม
03416423 สิ่งแวดล้อมเมือง
03416425 มนุษย์เเละสภาพเเวดล้อม
03416427 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางอาคาร
03416428 สภาวะแวดล้อมอาคาร
03416429 การประเมินสภาพแวดล้อมอาคาร
03416434 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ