ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

อ.ใหม่ เจริญธรรม
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ห้องทำงาน : ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 3695
อีเมล์ : mai.ch@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวเอมอร นาคะเกษียร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : aimorn.na@kmitl.ac.th

นายปฏิภาณ สำเนียง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : patiphan.su@kmitl.ac.th

นายนิมิต สาตรปรุง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : nimit.sa@kmitl.ac.th