ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 717
อีเมล์ : sompol.du@kmitl.ac.th

คณาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ศ.ดร.คุ้มพงศ์ หนูบรรจง
โทรศัพท์สายใน : 6068 ต่อ 603
อีเมล์ : koompong.no@kmitl.ac.th

รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร
โทรศัพท์สายใน : 6067
อีเมล์ : sompol.du@kmitl.ac.th

ผศ.สรรวดี เจริญชาศรี
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 502
อีเมล์ : sanwadee.ja@kmitl.ac.th

อ.ทศพร โสดาบรรลุ
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : thosaporn.so@kmitl.ac.th

รศ.สุรศักดิ์ กังขาว
โทรศัพท์สายใน : 6068 ต่อ 603
อีเมล์ : surasak.ka@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 403
อีเมล์ : thanate.pi@kmitl.ac.th

อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 112
อีเมล์ : phongthip.in@kmitl.ac.th

ดร.สุพรชัย แสงรัตน์วัชรา
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 505
อีเมล์ : supornchai.sa@kmitl.ac.th

รศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 717
อีเมล์ : chaturong.lo@kmitl.ac.th

รศ.ดร.พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : pastraporn.th@kmitl.ac.th

ผศ.วิภาวัลย์ ธาดาประทีป
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 503
อีเมล์ : virawan.ta@kmitl.ac.th

ดร.สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 404
อีเมล์ : suthasini.bu@kmitl.ac.th

ผศ.ดารณี ธนวัฒน์
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 403
อีเมล์ : daranee.ta@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ธีราทัต เลิศช่ำชองกุล
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 403
อีเมล์ : teeratat.lo@kmitl.ac.th

ผศ.ณธทัย จันเสน
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 607
อีเมล์ : nathatai.ch@kmitl.ac.th

ผศ.ชูเกียรติ แซ่ตั้ง
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 607
อีเมล์ : chukiat.sa@kmitl.ac.th

ผศ.อัครพงศ์ อนุพันธ์พงศ์
โทรศัพท์สายใน : 3713
อีเมล์ : akkraphong.an@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ปิยะ ตันศิริ
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 502
อีเมล์ : piya.ta@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.พรเทพ จิวไพโรจน์กิจ
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 503
อีเมล์ : pornthep.je@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.กรวรรณ งามวรธรรม
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 502
อีเมล์ : khorawan.ng@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 717
อีเมล์ : apisak.si@kmitl.ac.th

ผศ.สันติ กวินวงศ์ไพบูลย์
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 412
อีเมล์ : santi.ka@kmitl..ac.th

ผศ.ดร.สมชาย เซะวิเศษ
โทรศัพท์สายใน : 6068 ต่อ 405
อีเมล์ : somchai.se@kmitl.ac.th

รศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : songwut.ae@kmitl.ac.th

ดร.พรหมปพร นวลแสง
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : prompaporn.nu@kmitl.ac.th

ดร.อฏฐม สาริบุตร
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : attama.sa@kmitl.ac.th

อ.ธาดาพัฒน์ ลิมาภรณ์วณิชย์
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : thadharphut.li@kmitl.ac.th

อ.ชนิตา ไกรคง
โทรศัพท์สายใน : 6066, 3713
อีเมล์ : chanita.kr@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

นางสาวจินตนา นกอยู่
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 3713, 6065
อีเมล์ : jintana.no@kmitl.ac.th

นางสาวภัณฑิรา วิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์สายใน : 3713, 6066
อีเมล์ : prantira.vi@kmitl.ac.th