ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อีเมล์ : sirirat.pe@kmitl.ac.th

คณาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.ดร.ฉันทนา วิริยเวชกุล
อีเมล์ : chantana.vi@kmitl.ac.th

รศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์
อีเมล์ : kanchana.bo@kmitl.ac.th
อีเมล์ :   kanchanaka67@gmail.com

รศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี
อีเมล์ : paitoon.pi@kmitl.ac.th

รศ.อรรถพร ฤทธิเกิด
อีเมล์ : attaporn.ri@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
อีเมล์ : sirirat.pe@kmitl.ac.th

รศ.ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ
อีเมล์ : punnee.le@kmitl.ac.th
อีเมล์  klpunnee@gmail.com

รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
อีเมล์ : pariyaporn.tu@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล
อีเมล์ : thanongsak.so@kmitl.ac.th

รศ.ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์
อีเมล์ : aukkapong.su@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช
อีเมล์ : somkiat.tu@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.กฤษณา คิดดี
อีเมล์ : krissana.ki@kmitl.ac.th

รศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
อีเมล์ : thiyaporn.ka@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร
อีเมล์ : research2553@yahoo.com
    thanin.ra@kmitl.ac.th

รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์
อีเมล์ : seesan-bj@hotmail.com
อีเมล์ : boonchan.si@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.แสงอุทัย มอโท
อีเมล์ : sangutai.mo@kmitl.ac.th
อีเมล์ : ajarnsang.mo@gmail.com

อ.ใหม่ เจริญธรรม
อีเมล์ : mai.ch@kmitl.ac.th

อ.วัชรินทร์ คงพิบูลย์
อีเมล์ : watcharin.ko@kmitl.ac.th

รศ.ดร.สุวรรณา เบ็งทอง
อีเมล์ : suwanna.in@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ
อีเมล์ : jirarat.si@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล
อีเมล์ : ampapan.tu@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
อีเมล์ : piyapong.su@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
อีเมล์ : kanyarat.sr@kmitl.ac.th

ดร.ศิรินทร มีขอบทอง
อีเมล์ : sirinthorn.me@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์
อีเมล์ : jaruwan.pl@kmitl.ac.th

ดร.กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
อีเมล์ : kalayarat.ma@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นางสาวเจริญศรี วุฒฑกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์สายใน : 6096
อีเมล์ : charoensri.vu@kmitl.ac.th
อีเมล์ภาควิชาฯ : ided@kmitl.ac.th