ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : sirirat.pe@kmitl.ac.th

คณาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รศ.ดร.ฉันทนา วิริยเวชกุล
โทรศัพท์สายใน : 6061
อีเมล์ : chantana.vi@kmitl.ac.th

รศ.ดร.กาญจนา บุญภักดิ์
โทรศัพท์สายใน : 3679
อีเมล์ : kanchana.bo@kmitl.ac.th
อีเมล์ : kanchanaka67@gmail.com

รศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี
โทรศัพท์สายใน : 3697
อีเมล์ : paitoon.pi@kmitl.ac.th

รศ.อรรถพร ฤทธิเกิด
โทรศัพท์สายใน : 3695
อีเมล์ : attaporn.ri@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
โทรศัพท์สายใน : 3695
อีเมล์ : sirirat.pe@kmitl.ac.th

รศ.ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ
โทรศัพท์สายใน : 6062
อีเมล์ : klpunnee@kmitl.ac.th

รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
โทรศัพท์สายใน : 3679
อีเมล์ : pariyaporn.tu@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ โสวจัสสตากุล
โทรศัพท์สายใน : 6078 ต่อ 710
อีเมล์ : thanongsak.so@kmitl.ac.th

รศ.ดร.อัคพงศ์ สุขมาตย์
โทรศัพท์สายใน : 6078 ต่อ 710
อีเมล์ : aukkapong.su@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช
โทรศัพท์สายใน : 6078 ต่อ 710
อีเมล์ : somkiat.tu@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.กฤษณา คิดดี
โทรศัพท์สายใน : 6097
อีเมล์ : krissana.ki@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์
โทรศัพท์สายใน : 6062
อีเมล์ : thiyaporn.ka@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ธนินทร์ รัตนโอฬาร
โทรศัพท์สายใน : 6097
อีเมล์ : research2553@yahoo.com
อีเมล์ : thanin.ra@kmitl.ac.th

รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์
โทรศัพท์สายใน : 6078 ต่อ 710
อีเมล์ : seesan-bj@hotmail.com
อีเมล์ : boonchan.si@kmitl.ac.th

ผศ.แสงอุทัย มอโท
โทรศัพท์สายใน : 6078 ต่อ 710
อีเมล์ : sangutai.mo@kmitl.ac.th
อีเมล์ : zinbac@hotmail.com

อ.ใหม่ เจริญธรรม
โทรศัพท์สายใน : 6062
อีเมล์ : mai.ch@kmitl.ac.th

อ.วัชรินทร์ คงพิบูลย์
โทรศัพท์สายใน : 3685
อีเมล์ : watcharin.ko@kmitl.ac.th

รศ.ดร.สุวรรณา อินทร์น้อย
โทรศัพท์สายใน : 6061
อีเมล์ : papaikan.in@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.จิรารัตน์ สิทธิวรชาติ
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : jirarat.si@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : ampapan.tu@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : piyapong.su@kmitl.ac.th

รศ.ดร.มาลัย ทวีสุข
โทรศัพท์สายใน : 6064
อีเมล์ : kqmalai@yahoo.com

ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : kanyarat.sr@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นางสาวเจริญศรี วุฒฑกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์สายใน : 6096
อีเมล์ : charoensri.vu@kmitl.ac.th