ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

ผศ.อำพล ทองระอา
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
โทรศัพท์สายใน : 3703
อีเมล์ : amphon.th@kmitl.ac.th

คณาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : wisuit.su@kmitl.ac.th

รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์
โทรศัพท์สายใน : 3672
อีเมล์ : peerawut.su@kmitl.ac.th

รศ.ดร.กิติพงค์ มะโน
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : kitipong.ma@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.พิชญ์สินี มะโน
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : pitsini.ma@kmitl.ac.th

ผศ.สุชิน อาจหาญ
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : suchin.ad@kmitl.ac.th

รศ.ดร.วรวิทย์ สมหา
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : worawit.so@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.สมชาย หมื่นสายญาติ
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : somchai.ma@kmitl.ac.th

รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : sunti.tu@kmitl.ac.th

ผศ.โกศล ตราชู
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : koson.tr@kmitl.ac.th

อ.ปิยะ จิตธรรมมาภิรมย์
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : piya.ji@kmitl.ac.th

รศ.ดร.พรพิมล ฉายรัศมี
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : pornpimon.ch@kmitl.ac.th

ผศ.อำพล ทองระอา
โทรศัพท์สายใน : 3675
อีเมล์ : amphon.th@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : prasert.ke@kmitl.ac.th

ผศ.พงษ์เกียรติ จงไตรลักษณ์
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : pongkiat.jo@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ไพบูลย์ พวงวงศ์ตระกูล
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : paiboon.po@kmitl.ac.th

รศ.ดร.ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : piya.su@kmitl.ac.th

รศ.ดร.สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : surapong.si@kmitl.ac.th 

ผศ.สุระชัย พิมพ์สาลี
โทรศัพท์สายใน : 3675
อีเมล์ : surachai.pi@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.อมรชัย ชัยชนะ
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : amornchai.ch@kmitl.ac.th

รศ.ดร.วินัย ใจกล้า
โทรศัพท์สายใน : 3703, 6076
อีเมล์ : winai.ja@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.อภิรัฐ ลิ่มมณี
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : apirath.li@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์
โทรศัพท์สายใน : 6072-3
อีเมล์ : worapong.pa@kmitl.ac.th

ดร.ศุภวัฒน์ ชัยสวัสดิ์
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : subhawat.ja@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

นางจันทณา ฉ่ำวารี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์สายตรง : 02-329-8443
โทรศัพท์สายใน : 3699, 6072
อีเมล์ : juntana.so@kmitl.ac.th

นางรวีวรรณ มุขแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์สายตรง : 02-329-8443
โทรศัพท์สายใน : 3699, 6072
อีเมล์ : raweewan.mu@kmitl.ac.th