ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร

ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร

ดร.ภัทราภรณ์ ภัทรรังสฤษฏิ์
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 107
อีเมล์ : pattraphorn.pa@kmitl.ac.th

คณาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เกษตร

รศ.ดร.กันยา ตันติวิสุทธิกุล
โทรศัพท์สายใน : 3699 , 6072
อีเมล์ : kunya.tu@kmitl.ac.th

ดร.ราตรี ศิริพันธุ์
โทรศัพท์สายใน : 6072
อีเมล์ : ratree.si@kmitl.ac.th

รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง
โทรศัพท์สายใน : 6072
อีเมล์ : pinmanee.kw@kmitl.ac.th

รศ.ดร.รัชดากร พลภักดี
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 110
อีเมล์ : ratchadakorn.ph@kmitl.ac.th

ศ.ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 107
อีเมล์ : pakkapong.po@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ศราวุธ อินทรเทศ
โทรศัพท์สายใน : 6072
อีเมล์ : sarawut.in@kmitl.ac.th

ผศ.จำลอง ศรีสุวรรณ์
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 110
อีเมล์ : chamlong.sr@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.ปิยะนารถ จันทร์เล็ก
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 107
อีเมล์ : piyanard.ju@kmitl.ac.th

ดร.ภัทราภรณ์ ภัทรรังสฤษฏิ์
โทรศัพท์สายใน : 6072
อีเมล์ : pattraphorn.pa@kmitl.ac.th

ผศ.สุเมธ ตรีศักดิ์ศรี
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 109
อีเมล์ : sumet.th@kmitl.ac.th

ผศ.ปานจิต ป้อมอาสา
โทรศัพท์สายใน : 6072
อีเมล์ : panjit.po@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.จันทร์พร เจ้าทรัพย์
โทรศัพท์สายใน : 6072
อีเมล์ : chanporn.ch@kmitl.ac.th

รศ.ดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช
โทรศัพท์สายใน : 6072
อีเมล์ : suriyan.su@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.สิริมา เถกิงวงศ์ตระกูล
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : sirima.ta@kmitl.ac.th

ดร.จตุพร อนุชัย
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : jatuporn.an@kmitl.ac.th

รศ.ดร.พรรณิภา ศิวะพิรุฬห์เทพ
โทรศัพท์สายใน : 6072-3
อีเมล์ : panneepas@yahoo.com

รศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : chairat.te@kmitl.ac.th

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปภาควิชาครุศาสตร์เกษตร

นางสาวนิตยา คำนวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์สายใน : 3699, 6072
อีเมล์ : nittaya.co@kmitl.ac.th

นางสาววิสันต์ บุญสาร
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 3699, 6072
อีเมล์ : winsan.bu@kmitl.ac.th

นายตรัส เคแสง
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์สายใน : 3699, 6072
อีเมล์ : trus.ka@kmitl.ac.th

นางสาวณัฐภรณ์ สงวนศักดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์สายใน : 3699, 6072
อีเมล์ : nattaporn.sa@kmitl.ac.th