งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิชัย พลอยประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์สายใน : 6101
อีเมล์ : wichai.pl@kmitl.ac.th

นายพีระพล อินทรีย์วงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์สายใน : 6101
อีเมล์ : peerapol.in@kmitl.ac.th

นายประยุทธ์ ขุนทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์สายใน : 6101
อีเมล์ : prayoot.ku@kmitl.ac.th