งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นายสุรชัย ยอดยิ่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 3685
อีเมล์ : surachai.yo@kmitl.ac.th


นายธีระพัฒน์ เนือกขุนทด
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : teeraphat.na@kmitl.ac.th