งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา

งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาตรี

นางศิริโฉม ดำรงเสถียร
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 6089
อีเมล์ : sirichom.ya@kmitl.ac.th

นางมนต์สินี พานิช
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 6089
อีเมล์ : monsinee.pa@kmitl.ac.th

นางอรทัย คงจันทร์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 6089
อีเมล์ : orathai.ko@kmitl.ac.th

นายพงศกร มิ่งศิริรัตน์
นักวิชาการศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี)
โทรศัพท์สายใน : 3691
อีเมล์ : pongsakorn.mi@kmitl.ac.th

ระดับบัณฑิตศึกษา

นางสาวศิริวรรณ ฉายศิริ
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 3692
อีเมล์ : siriwan.ch@kmitl.ac.th

นางสาวแสงสุรีย์ แดงโกเมน
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 3692
อีเมล์ : sangsuree.da@kmitl.ac.th

นางสายสมร ดุลยปภัสศร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์สายใน : 3692
อีเมล์ : saisamorn.do@kmitl.ac.th

นายพงศกร มิ่งศิริรัตน์
นักวิชาการศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา)
โทรศัพท์สายใน : 3691
อีเมล์ : pongsakorn.mi@kmitl.ac.th