งานบริหารการวิจัย

งานบริหารการวิจัย

นางสาวเอื้อมอัมพร เพชรสินจร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์สายใน : 6102
อีเมล์ : aueamaomporn.ph@kmitl.ac.th