งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายวัชระพงษ์ โยไซ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์สายใน : 6088
อีเมล์ : vatcharapong.yo@kmitl.ac.th

นายสุปรีชา จงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์สายใน : 3688,6088
อีเมล์ : supreecha.jo@kmitl.ac.th

นายอยวัต มากมา
ช่างฝีมือสนาม
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : aiyawat.ma@kmitl.ac.th

นายธงชัย ศรแก้ว
ช่างไม้
โทรศัพท์สายใน : -
อีเมล์ : thongchai.so@kmitl.ac.th

นางมะลิวรรณ์ หรุ่นบุญลือ
แม่บ้าน
โทรศัพท์สายใน : 6074
อีเมล์ : maliwan.ro@kmitl.ac.th