งานพัสดุ

งานพัสดุ

นางยุพดี นรมาตย์
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์สายใน : 3681
อีเมล์ : yupadee.no@kmitl.ac.th

นางสาวจิราพร เวชพันธ์
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์สายใน : 6087
อีเมล์ : jiraporn.wet@kmitl.ac.th