งานบริหารทรัพยากรบุคคล

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นายไพศาล สุนทรนนท์
นักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์สายใน : 3690
อีเมล์ : phaisan.so@kmitl.ac.th

นายมาโนชญ์ ทรัพย์แสนดี
นักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์สายใน : 6092
อีเมล์ : manoch.su@kmitl.ac.th