งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวศุภิสรา หนูสม
นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์สายใน : 3706
อีเมล์ : supisara.no@kmitl.ac.th

นายพงศกร มิ่งศิริรัตน์
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 3691
อีเมล์ : pongsakorn.mi@kmitl.ac.th