งานแผนงาน

งานแผนงาน

นางสาวกาญจนา เพชรจรูญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์สายใน : 6102
อีเมล์ : kanjana.ph@kmitl.ac.th