ผู้อำนวยส่วนสนับสนุนวิชาการ

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางพนมพร ไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
ห้องทำงาน : ส่วนสนับสนุนวิชาการ
โทรศัพท์สายใน : 3678
อีเมล์ : panomporn.pa@kmitl.ac.th