ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร . .)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร . .) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2560) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร . .) สาขาวิชาการศึกษาเกษตร

 • สาขาวิชาการศึกษาเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2555) 
 • สาขาวิชาการศึกษาเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560)  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร . .) สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร 

 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2556) 
 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560)  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร . .) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2558) 
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2563)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร . .) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2562)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต ( . . .)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2551) 
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554) 
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2559)  

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2555) 
 • สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560) 
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต ( . . .)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม
(Doctor of Philosophy in Technology-Enhanced Learning and Innovation)  

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (ค.อ.ด.)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
(Doctor of Science in Industrial Education in Educational Administration Innovation for Humankind Advancement)  

 • สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร . .)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร .ด .) สาขาวิชานวัตเกษตรเขตร้อน

 • สาขาวิชานวัตเกษตรเขตร้อน