ระดับปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( . . .)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2551)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554) 
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2558) 
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2561) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2549) 
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554) 
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2559) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2551) 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554) 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2558) 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2551) 
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2555) 
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2559) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 • สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2555) 
 • สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท . .)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท . .) สาขาวิชาการศึกษาเกษตร

 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2541) 
 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554) 
 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2559) 
 • สาขาวิชาการศึกษาเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท . .) สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554) 
 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท . .) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2556) 
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2559)  
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2563)  
หลักสูตรนานาชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท . .)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท .ม .) สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม
(Master of Science in Technology-Enhanced Learning and Innovation)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท .ม .) สาขาวิชานวัตเกษตรเขตร้อน

 • สาขาวิชานวัตเกษตรเขตร้อน
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
(Master of Science in Industrial Education in Educational Administration Innovation for Humankind Advancement)

 • สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ