ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค .อ .บ .)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปี

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2550) 
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554)
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560) 
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2564)   +
  1. สมอ 08 2564
  2. สมอ 08 2564
   

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน ปี

 • สาขาวิชาครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2549) 
 • สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554) 
 • สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2559) 
 • สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2564) +
  1. สมอ 08 2564
  2. สมอ 08 2564
   

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ  ปี

 • สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2549) 
 • สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554) 
 • สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2559)  

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ ปี

 • สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  +
  1. สมอ 08 2562
  2. สมอ 08 2562
  3. สมอ 08 2562
  4. สมอ 08 2562
  5. สมอ 08 2562
   

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม ปี

 • สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2549) 
 • สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554) 
 • สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2559) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม 4 ปี

 • สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  +
  1. สมอ 08  2562
  2. สมอ 08 2562
   

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร ปี 

 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2551) 
 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2554) 
 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2558) 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ( . . .) สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 4 ปี 

 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  +
  1. สมอ 08 2562
  2. สมอ 08 2562
  3. สมอ 08 2562
  4. สมอ 08 2562
  5. สมอ 08 2562
  6. สมอ 08 2562
   

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล . .)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) 2 ปี

 •  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง ) (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2560)  +
  1. สมอ 08 2560
   
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  +
  1. สมอ 08 2562
  2. สมอ 08 2562
   

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร(ต่อเนื่อง) 2 ปี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง ) (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2560)  +
  1. สมอ 08 2560
  2. สมอ 08 2560
  3. สมอ 08 2560
  4. ของดรับนศ.
  5. ขอยกเลิกการงดรับ นศ.
   

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง) 2 ปี

 • สาขาวิชาบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง ) (หลักสูตรใหม่ พ .ศ . 2563) +
  1. สมอ 08  2563