ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ลำดับเรื่องดาวน์โหลด
1หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของคณาจารย์
2หลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2564