มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2565      

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2564     (วาระที่ 3.1)

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2562 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2562  (วาระที่ 1-3)    (วาระที่ 4-5)

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2562  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2562  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 12/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 5/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2561  

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2561