ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ส่วนสนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางทำหน้าที่บริหารงานธุรการซึ่งเป็นงานสนับสนุนงานวิชาการประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ รับผิดชอบดูแลงานทุกงานที่สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ

๒. งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย

          ๒.๑ หน่วยสารบรรณ ให้บริการเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเก็บเอกสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

          ๒.๒ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำอัตรากำลัง การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานการรับสมัครบุคคล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายในคณะฯ ทั้งหมด

          ๒.๓ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ให้บริการด้านอาคารสถานที่ทั้งหมดของคณะฯ เกี่ยวกับตกแต่ง จัด-เก็บและบำรุงรักษา ถ้านักศึกษามีความประสงค์จะขอใช้สถานที่ให้ติดต่อหัวหน้างานอาคารสถานที่ โดยทำเรื่องผ่านภาควิชาหรือรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้บริการแก่อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาที่ขอใช้ยานพาหนะเกี่ยวกับงานราชการและการเรียนการสอนนักศึกษามีความประสงค์จะขอใช้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้ทำเรื่องผ่านภาควิชา แต่ถ้าจะขอใช้เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ให้ทำเรื่องผ่านรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาการขอใช้ยานพาหนะทุกครั้ง ควรขอล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน

๓. งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย

          ๓.๑ หน่วยประสานงานทะเบียน เป็นงานที่ให้บริการกับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับเรื่อง การเรียนการสอน การจัดตารางเรียนตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การสอบประจำภาค การวัดและประเมินผลการศึกษาการขออนุมัติปริญญา การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การสอน ฯลฯ

          ๓.๒ หน่วยบัณฑิตศึกษา ให้บริการแก่นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

          ๓.๓ หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ผลิตอุปกรณ์การสอนและพัฒนาต้นแบบชุดสื่อการเรียนการสอน ให้บริการทางด้านเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่อาจารย์ นักศึกษา ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ให้สามารถผลิตอุปกรณ์การสอนง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง

          ๓.๔ หน่วยกิจการนักศึกษา ให้บริการนักศึกษาด้านทุนการศึกษา อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา บริการด้านจดหมาย พัสดุ ธนาณัติ และโทรเลข ฯลฯ

๔. งานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย

          ๔.๑ หน่วยพัสดุ ให้บริการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซม เบิก-จ่ายพัสดุ ผู้ที่จะให้พัสดุจัดซื้อหรือจะเบิกพัสดุต่างๆ ต้องทำเรื่องผ่านภาควิชามาก่อน

          ๔.๒ หน่วยการเงินและบัญชี ให้บริการเกี่ยวกับการเงินของคณะฯ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง คือ การรับชำระเงิน ค่าหนังสือรับรองการศึกษา (Transcript) และการเบิกเงินประกันของเสียหาย

๕. งานนโยบายและแผน เป็นงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณและแผนงานต่าง ๆของคณะฯ

๖. งานบริการทางวิชาการและวิจัย ให้บริการด้านสถิติ ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

          ๖.๑ หน่วยสารสนเทศ จัดการและให้บริการด้านสารสนเทศแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะฯ

          ๖.๒ หน่วยตำราและเอกสารการพิมพ์ ให้บริการเกี่ยวกับการจัดทำตำราเรียนและเอกสารประกอบการสอนให้บริการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสารของอาจารย์ และข้าราชการ บริการปรุ อัดสำเนา ถ่ายเอกสาร ประสานงานเย็บเล่มตำราและอื่นๆ

          ๖.๓ หน่วยประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการนำเสนอและเผยแพร่ข่าวสาร ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคณะฯ ต่อบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในรูปข่าวสารประชาสัมพันธ์โดยงานประชาสัมพันธ์จะไม่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานทุกงานและภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ ในการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด