คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงค์ มะโน
ประธานกรรมการ

ดร.ณัฐวัฒน์ ตะโกนา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผศ.สรรวดี เจริญชาศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ดร.ราตรี ศิริพันธุ์
กรรมการ

รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์
กรรมการ

ผศ.ชูเกียรติ แซ่ตั้ง
กรรมการ

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
กรรมการ

ผศ.อำพล ทองระอา
กรรมการ

ดร.ภัทราภรณ์ ภัทรรังสฤษฏิ์
กรรมการ

รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร
กรรมการ

อ.ใหม่ เจริญธรรม
กรรมการ

รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง
กรรมการและเลขานุการ

นางพนมพร ไพบูลย์
ผู้ช่วยเลขานุการ