คณะกรรมการประจำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงค์ มะโน
ประธานกรรมการ

นายณัฐวัฒน์ ตะโกนา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รศ.อุดมศักดิ์ สาริบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ดร.ราตรี ศิริพันธุ์
กรรมการ

ผศ.สรรวดี เจริญชาศรี
กรรมการ

ผศ.ชูเกียรติ แซ่ตั้ง
กรรมการ

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
กรรมการ

ผศ.อำพล ทองระอา
กรรมการ

ดร.ภัทราภรณ์ ภัทรรังสฤษฏิ์
กรรมการ

รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร
กรรมการ

อ.ใหม่ เจริญธรรม
กรรมการ

รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง
กรรมการและเลขานุการ

นางพนมพร ไพบูลย์
ผู้ช่วยเลขานุการ