ผู้บริหารคณะ

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

kitipong-mano

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี
โทร : 02-329-8438 ext. 2000
อีเมล์ : kitipong.ma@kmitl.ac.th

ดร.ราตรี  ศิริพันธุ์
รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านวิชาการ
ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี
โทร : 02-329-8438 ext. 2001
อีเมล์ : ratree.si@kmitl.ac.th

รศ.ดร.บุญจันทร์ สีสันต์
รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร
ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี
โทร : 02-329-8438 ext. 2006
อีเมล์ : boonchan.si@kmitl.ac.th

รศ.ดร.ปิ่นมณี ขวัญเมือง
รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิจัย

ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี
โทร : 02-329-8438 ext. 3679
อีเมล์ : pinmanee.kw@kmitl.ac.th

ผศ.ชูเกียรติ แซ่ตั้ง
รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านแผนงาน
ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี
โทร : 02-329-8438 ext. 2007
อีเมล์ : chukiat.sa@kmitl.ac.th

ผศ.ณธทัย จันเสน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี
โทร : -
อีเมล์ : nathatai.ch@kmitl.ac.th

ดร.จตุพร อนุชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างประเทศและประชาสัมพันธ์
ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี
โทร : -
อีเมล์ : jatuporn.an@kmitl.ac.th

ผศ.ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ห้องทำงาน : สำนักงานคณบดี
โทร : -
อีเมล์ : worapong.pa@kmitl.ac.th

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ห้องทำงาน : ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์สายใน : 3697
อีเมล์ : sirirat.pe@kmitl.ac.th

ผศ.อำพล ทองระอา
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
ห้องทำงาน : ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
โทรศัพท์สายใน : 3703
อีเมล์ : amphon.th@kmitl.ac.th

ดร.ภัทราภรณ์ ภัทรรังสฤษฏิ์
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
ห้องทำงาน : ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 107
อีเมล์ : pattraphorn.pa@kmitl.ac.th

รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ห้องทำงาน : ภาควิชาครุศาสตร์
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
โทรศัพท์สายใน : 6080 ต่อ 717
อีเมล์ : sompol.du@kmitl.ac.th

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

อ.ใหม่ เจริญธรรม
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ห้องทำงาน : ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
โทรศัพท์สายใน : 3695
อีเมล์ : mai.ch@kmitl.ac.th

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางพนมพร ไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
ห้องทำงาน : ส่วนสนับสนุนวิชาการ
โทรศัพท์สายใน : 3678
อีเมล์ : panomporn.pa@kmitl.ac.th