นโยบายการบริหาร

รศ.ดร. กิติพงค์  มะโน
คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

"ผู้นำนวัตกรรม ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในระดับสากล"

พันธกิจ

arrow-aticleผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นักเทคโนโลยี นักการศึกษานักบริหารการศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการชำนาญวิชาชีพ มีมาตรฐาน สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรม และเป็นผู้นำทางปัญญาในสังคมไทยและสังคมโลก

arrow-aticleวิจัยและสร้างนวัตกรรม ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าได้แก่สังคมไทยและสังคมโลก

arrow-aticleบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน โดยเน้นบูรณากับการงานวิจัยและการเรียนการสอน

arrow-aticleทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของสังคมไทยและสังคมโลก ที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต

กลยุทธ์

arrow-aticleสร้างหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง เพื่อผลิตบุคลากรและบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามความต้องการเรียนรู้ส่วนบุคคลและความต้องการของประเทศไทย หรือภูมิภาคอาเซียน

arrow-aticleปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ในบริบทโลกอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาบุคลากร และบัณฑิตสู่ความเป็นผู้นำทางปัญญา

arrow-aticleสร้างเครือข่ายการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าแก่สังคมไทยและสังคมโลก

arrow-aticleบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเป็นองค์กรแห่งปัญญา

arrow-aticleพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก

arrow-aticleพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ส่งเสริมการเป็นชุมชนที่มีความสุขทั้งกายและใจ พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก

arrow-aticleทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม แก่ชุมชน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน งานวิจัยหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

arrow-aticleยกระดับศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคม เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้แก่คณะฯ

นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ

arrow-aticle ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการจัดการ

arrow-aticle ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะในทุกส่วนงานมีความรัก ความผูกพันกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพื่อคณะฯและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และคำรับรองปฏิบัติงานที่ได้ลงนามไว้กับสถาบัน

arrow-aticle พัฒนาระบบการบริหารจัดการเป็นรูปแบบคณะบุคคล มีการตัดสินใจร่วมกัน ยึดหลักประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

arrow-aticle ทบทวนและปรับกลยุทธ์ ของคณะฯ ทันสมัย สอดคล้องกับสถาบันฯ สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่พึงประสงค์

arrow-aticle จัดทำแผนที่กลยุทธ์ของคณะโดยกำหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับของสถาบัน

arrow-aticle จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยความร่วมมือและเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกกลุ่มทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

arrow-aticle กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และคำรับรองปฏิบัติงานที่ได้ลงนามไว้กับสถาบันครบทุกภารกิจอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

arrow-aticle นำผลการดำเนินงานในรอบปีมาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ กับแผนการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตหรือไม่ เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อไป

arrow-aticle จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ และคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประจำทุกเดือน โดยแจ้งกำหนดการประชุมให้คณะ กรรมการทราบและมีการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน และให้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ

arrow-aticle จัดให้มีการประชุมใหญ่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ

arrow-aticle กำหนดหน้าที่และขอบข่าย (Job Description) ของบุคลากรทุกระดับ

arrow-aticle ประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

arrow-aticle ประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารตามผลการประเมินผลการดำเนินงาน

arrow-aticle จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อเสนอแนะด้านบริหารและการจัดการของคณะฯ เช่น email ถึงคณบดี โทรศัพท์สายตรงถึงคณบดี การเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ Line กลุ่ม และ Teams เป็นต้น

arrow-aticle จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เช่น เว็บไซต์คณะฯ จดหมายข่าว แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

arrow-aticle แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา/คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะฯ

arrow-aticle ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ข่าวสาร และกิจกรรมของคณะผ่านสื่อทุกรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้าง และดำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อที่ก่อให้เกิดรายได้

arrow-aticle ประเมินผลการทำงานตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ ประกาศเกียรติคุณอย่างยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

นโยบายด้านวิชาการและการจัดการศึกษา

arrow-aticle จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นสุข และก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

arrow-aticleกำกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สนองตอบเงื่อนไขใบประกอบวิชาชีพ และเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุรุสภา และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

arrow-aticle เร่งรัดการขอรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

arrow-aticle วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการของทุกหลักสูตร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับ ปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน

arrow-aticle จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง

arrow-aticle ส่งเสริมการเสริมสร้างประสบการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จากโครงการครูสหกิจ/สหกิจศึกษา การปฏิบัติการสอน การฝึกงาน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

arrow-aticle ส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้โสตทัศนูปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา

arrow-aticle นำผลการประเมินการสอน และประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร มาปรับปรุงการดำเนินงาน

arrow-aticle เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้รู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การพัฒนา และการปรับปรุงหลักสูตร

arrow-aticle สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษา

arrow-aticle ติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน

arrow-aticle ส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างและพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมในที่ประชุมวิชาการ และวารสารที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

arrow-aticle ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เข้าประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาดูงาน การอบรม การประชุมสัมมนาวิชาการทั้งภาย ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำ เสมอและต่อเนื่อง

นโยบายด้านกิจการนักศึกษา

arrow-aticle กำกับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติตนอยู่ในวินัยนักศึกษา และกฎระเบียบของสถาบัน

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกในการดำรงตนในฐานะของความเป็นครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

arrow-aticle จัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และคุณ ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

arrow-aticle จัดให้มีการสำรวจความต้องการจำเป็นของนักศึกษา

arrow-aticle จัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

arrow-aticle จัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

arrow-aticle จัดบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

arrow-aticle จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ

arrow-aticle จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

arrow-aticle ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนานักศึกษาและพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

arrow-aticle บริหารจัดการเกี่ยวกับทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนนอกเหนือจากแหล่งทุนที่สถาบันจัดให้ และจัดสรรให้กับนักศึกษาอย่างเป็นธรรม

นโยบายด้านการวิจัย

arrow-aticle กำกับดูแลด้านมาตรฐาน ทิศทาง กลยุทธ์ และกลไก เพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

arrow-aticle จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมให้มากขึ้น

arrow-aticle จัดหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

arrow-aticle บริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

arrow-aticle จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เพื่อรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

arrow-aticle สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกคณะ

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานวิจัยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในคณะ และสถาบัน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

arrow-aticle สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก เพื่อการนำผลงาน วิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างและพัฒนางานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพที่มีคุณภาพ นำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาหรือนำไปใช้ประโยชน์ เข้าประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

arrow-aticle จัดทำแผนงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ และดำเนินงานตามแผน

arrow-aticle บูรณาการงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับด้านการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

arrow-aticle สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะฯไปสู่สังคม โดยการใช้สื่อทุกแขนง

arrow-aticle ถ่ายทอดความรู้ทางด้านงานวิชาการที่เกิดประโยชน์ ให้แก่ท้องถิ่นและสังคม

arrow-aticle ให้บริการวิชาการเพื่อช่วยแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน

arrow-aticle ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะ กับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

arrow-aticle เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ และการบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะอื่นๆ ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ

arrow-aticle จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้ บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกโครงการ

arrow-aticle ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสังคมภายนอกและภารกิจทุกด้านของคณะฯ

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

arrow-aticle จัดทำแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำเนินงานตามแผน

arrow-aticle ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

arrow-aticle บูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับด้านการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคม

arrow-aticle ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย แบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

arrow-aticle ส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมไทย

arrow-aticle ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ

นโยบายด้านสารสนเทศ

arrow-aticle จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

arrow-aticle จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

arrow-aticle จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

arrow-aticle นำผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาบทเรียน e-Learning เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และจัดเป็นศูนย์กลางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะฯ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองของ นักศึกษาทุกระดับการศึกษา และคณาจารย์

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตำรา เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสอน และสื่อการสอนในรูปแบบ e-learning

arrow-aticle สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

arrow-aticle สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ด้าน ICT ให้กับนักศึกษา เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ ICT ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

arrow-aticle สนับสนุนการจัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป ด้วยการเรียนการสอนระบบ e-Learning

arrow-aticle พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ ให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

arrow-aticle สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ MIS เพื่อการบริหาร การจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับคณะ และสาขาวิชา

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร

arrow-aticle ใช้ระบบ e-Office เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดทรัพยากร

arrow-aticle จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา และเพียงพอต่อการใช้งาน

arrow-aticle จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

arrow-aticle จัดให้มีการมอบหมายงานเฉพาะบุคคลที่เป็นรูปแบบชัดเจน

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

arrow-aticle สร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ โดยมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่นประจำปี

arrow-aticle จัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับบุคลากร

arrow-aticle มุ่งสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณวุฒิ และมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในคณะฯ ในทุกส่วนงาน

arrow-aticle พัฒนาคณาจารย์ของคณะฯ ให้มีความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับภารกิจทางวิชาการของคณะฯ

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าว หน้าในอาชีพตามสายงาน

arrow-aticle จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ อย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

arrow-aticle วิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรของคณะฯ และจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

arrow-aticle บริหารจัดการการใช้อาคารเรียนและปฏิบัติการโดยใช้ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติ การให้เกิดประโยชน์สูงสุด

arrow-aticle พัฒนาห้องเรียน โดยติดตั้งระบบมัลติมีเดีย เครื่องขยายเสียง และเครื่องโปรเจ็คเตอร์ในห้องบรรยายทุกห้อง

arrow-aticle กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการใช้ยานพาหนะ การทำความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย

arrow-aticle ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคณะฯ ให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด จัดพื้นที่เป็นสนามกีฬา จัดที่นั่งพัก ผ่อนหย่อนใจ เมื่อยามว่างเว้นจากชั่วโมงเรียน และซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม

นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

arrow-aticle จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และสถาบัน

arrow-aticle จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของคณะและสาขาวิชา อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด

arrow-aticle บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

arrow-aticle บริหารจัดการระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีประสิทธิภาพสูง ถูกต้องและเป็นธรรม

arrow-aticle จัดให้มีการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

arrow-aticle ติดตาม และตรวจสอบผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย

arrow-aticle ใช้ระบบฐานข้อมูลทางการเงินในการวางแผน และการตัดสินใจ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วิเคราะห์สถานะทางการเงิน ตลอดจนความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

arrow-aticle ให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ

arrow-aticle จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินงานตามแผน

arrow-aticle นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารงานและการจัดการศึกษา

arrow-aticle ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายด้านการพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา

arrow-aticle ให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ

arrow-aticle จัดทำแผนการจัดการความรู้และดำเนินงานตามแผน

arrow-aticle ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้

arrow-aticle ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในการจัดการความรู้ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้

arrow-aticle นำองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะฯ สถาบันและสังคม

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

arrow-aticle พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาคณะ และสอดคล้องกับการดำเนินการของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ

arrow-aticle จัดให้มีตัวบ่งชี้เฉพาะที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคณะ

arrow-aticle สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ

arrow-aticle ให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

arrow-aticle มีการควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

arrow-aticle จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

arrow-aticle ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

arrow-aticle ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมนักศึกษา

arrow-aticle ติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพทั้งกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาและที่นักศึกษามีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะ

arrow-aticle ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

arrow-aticle นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ความรู้และกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

arrow-aticle ให้ทุกส่วนงานจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกคณะ

arrow-aticle เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาของคณะฯ

arrow-aticle นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่อง

arrow-aticle ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

arrow-aticle ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการประกันคุณภาพการศึกษา