หน้าแรก

การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับปี พ.ศ. 2563
...

อ่านต่อ...

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID19 กรณีขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและเอก นวัตเกษตรเขตร้อน(นานาชาติ) ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ...

อ่านต่อ...

โครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ...

อ่านต่อ...

วิดีโอ

แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

เรียนครุศาสตร์ฯ ได้มากกว่าความเป็นครู

วิธีป้องกันตัวเองจาก COVID-19

เว็บลิงค์