ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ : เพื่อการเสริมสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน