แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สำรวจครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

สำรวจครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวมของคณะ

และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

ระยะเวลาการทำแบบสอบถาม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เริ่มทำแบบสำรวจ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.