โครงการการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ขอเชิญ คณาจารย์และส่วนสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ร่วมอบรม “Hybrid Learning: The New Future of Learning”

โครงการการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ MS.TEAM โดยจะจัดส่ง Link การเข้าอบรมให้ทุกท่านทาง email

โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ ทางแบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.gle/aswA5P4qeNqRrJRv9

หรือ QR-Code ภายในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

Posted in ข่าวอบรมสัมมนา.