แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สำรวจครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

สำรวจครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวมของคณะ

และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

ระยะเวลาการทำแบบสอบถาม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

กรุณาคลิกเลือกหน่วยงานที่ท่านต้องการประเมิน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.