ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลากร และผู้เข้าติดต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปรับพฤติกรรมป้องกัน COVID-19

          ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลากร และผู้เข้าติดต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ Physical distancing โดยมีการเว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง หมั่นล้างมือให้สะอาด หากมีอาการไข้สูงเกิน 37.5 องศา ไอ จาม ควรรีบปรึกษาแพทย์ กรณีฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา โทรสายด่วน ติดต่องานกิจการนักศึกษาได้ที่ 0930305803

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.