โครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดังนี้

1. การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการต่อเติมโรงอาหาร มีวัตถุประสงค์ดังนี้
     1.1 เพิ่มพื้นที่รับประทานอาหาร โดยสามารถรองรับได้มากขึ้น 300 ที่นั่ง
     1.2 เพิ่มจำนวนร้านค้าเป็น 6 ร้านค้าเพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ใช้โรงอาหาร
     1.3 ปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาล เช่น ห้องล้างจานระบบอัตโนมัติ, ระบบระบายควัน ,ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้โรงอาหารมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีขึ้น
     1.4 ปรับปรุงทัศนีย์ภาพโดยรวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและนักศึกษา

2. การปรับปรุงครั้งนี้ คณะฯได้รับงบประมาณแผ่นดินวงเงิน 3.9 ล้านบาท มีระยะเวลาในการปรับปรุง 150 วัน โดยจะเริ่มการปรับปรุงประมาณกลางเดือน มีนาคม

3. ระหว่างการปรับปรุง ทางคณะฯจะจัดให้มีพื้นที่ร้านค้าชั่วคราวบริเวณ ลานมะเฟือง และพื้นที่รับประทานอาหารบริเวณห้องเพลินและโถงหน้าภาควิชาเกษตร

จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.