สอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) ปีการศึกษา 2563

การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จบการศึกษา (English Exit Exam)
ปีการศึกษา 2563
โดย
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Download (PDF, 312KB)

Posted in ข่าวอบรมสัมมนา.