รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 

เปิดรับสมัครหลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม
(Master of Science in Technology-Enhanced Learning and Innovation)
 

 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม
(Doctor of Philosophy in Technology-Enhanced Learning and Innovation)
 

 

หมดเขตรับสมัคร 28 ฟฤศจิกายน 2562
สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/

Download (PDF, 60KB)

Posted in ข่าวสมัครเรียนต่อ.