แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการร้านอาหารเครื่องดื่มและร้านบริการในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2561

 

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการร้านอาหาร เครื่องดื่มและร้านบริการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการร้านอาหาร เครื่องดื่มและร้านบริการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.

เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

ระยะเวลาการทำแบบสอบถาม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.