ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์

ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ฝึกงาน/ฝึกสอน)

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ และห้องสัมมนา ค.234 อาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดาว์นโหลดเอกสารโครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน

https://bit.ly/2VTqcOH

qr-code-โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน

ดาว์นโหลดเอกสารโครงการปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

https://bit.ly/2GwBXFH

qrcode

Posted in ข่าวอบรมสัมมนา.